Algemene voorwaarden

Open in pdf

Cursusvoorwaarden reanimatiecursussen 

Door u in te schrijven voor een cursus georganiseerd door de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort, door het boeken van een groepscursus en/of door het betalen van de u toegezonden factuur gaat u akkoord met de volgende cursusvoorwaarden:

 1. Onze cursus volgt de laatst geldende richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR). Al onze instructeurs zijn NRR-gecertificeerd.
 2. Deze voorwaarden gelden ook voor groepscursussen, voor de organisator en voor de deelnemers. Waar in deze voorwaarden van “u” gesproken wordt, geldt dit voor de organisator en voor de individuele deelnemers aan een groepscursus. De organisator van groepscursussen vrijwaart de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort voor claims van deelnemers die door hem/haar aangedragen zijn welke uitgaan boven de bedragen die op grond van deze voorwaarden verschuldigd zijn.
 3. Onze cursussen worden in principe gegeven (en het cursusmateriaal is gesteld) in het Nederlands. Heeft, of verwacht, u taalproblemen, meld het ons dan ruim voor aanvang van de cursus en wij zullen in overleg met u proberen een oplossing te vinden. Bij anderstalieg cursussen zal niet al het materiaal in de betreffende taal gesteld zijn. De instructeur zal dat dan in de betreffende taal of in het Engels toelichten.
 4. Er gelden geen leeftijdsgrenzen. U dient wel te kunnen knielen, over voldoende kracht te beschikken om borstcompressies uit te voeren en gewicht op uw polsen te zetten. Om burgerhulpverlener te kunnen worden, dient u minimaal 18 jaar te zijn (dit is een voorwaarde van HartslagNu).
 5. Herhalingscursussen zijn bedoeld voor mensen die een NRR erkende basis- of eerdere herhalingscursus gevolgd hebben in een periode van niet langer dan 15 maanden voor de cursusdatum. Bij aanvang van een herhalingscursus dienen de cursisten te demonstreren dat zij de basisvaardigheden bezitten. Kunt u dit naar het oordeel van de instructeur onvoldoende, dan kunt u verwezen worden naar een basiscursus; u ontvangt dan een korting op de kosten van de basiscursus gelijk aan de betaalde kosten voor de herhalingscursus. Hebt u langer dan 15 maanden geleden een vorige reanimatiecursus gevolgd, dan adviseren wij u een basiscursus te volgen. Voelt u zich onzeker over uw vaardigheden of kennis, boek dan altijd een basiscursus.
 6. Reanimatiecursussen zijn vrijgesteld van BTW zolang wij reanimatiepartner zijn van de Hartstichting. U ontvangt geen factuur met BTW. Indien u door de wijze van betaling niet automatisch een factuur ontvangt, kunt u een factuur aanvragen (bijv. ten behoeve van declaratie bij uw werkgever of bij een zorgverzekeraar) door binnen twee maanden na afloop van de cursus een mail te sturen aan cursusinfo@reanimatienetwerk-amersfoort.nl. 
 7. U dient zelf bij uw zorgverzekeraar te controleren of de cursuskosten vergoed worden onder uw zorgpolis. De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort kan hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Wij zijn reanimatiepartner van de Hartstichting en onze instructeurs zijn erkend door de Nederlandse Reanimatieraad.
 8. In de cursusprijs van fysieke cursussen die in het Nederlands gegevens worden is inbegrepen een opleidingsboekje (digitaal of fysiek – zolang de voorraad strekt), gebruik materialen, koffie/thee en een op uw naam gesteld digitaal certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad indien u de cursus met goed gevolg heeft afgesloten (zie hierna). Bij anderstalige cursussen hebben wij meestal geen opleidingsboekje beschikbaar in de betreffende taal.
 9. U dient direct bij uw aanmelding te betalen. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling. De genoemde cursusbedragen gelden uitsluitend bij tijdige vooruitbetaling. Betalingen ter plaatse zijn niet mogelijk. Indien u een cursus geboekt heeft en daarna wordt door ons een tariefswijziging toegepast, een korting gegeven of een cursus gratis aangeboden, heeft u geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van uw cursusprijs. Met andere woorden: de cursusprijs die vermeld stond op het moment van uw boeking, geldt.
 10. Wij behouden ons het recht voor om geplande cursussen te annuleren bij onvoldoende belangstelling, onverwachte niet-beschikbaarheid van locatie of instructeur (bijv. ziekte) of door overheidsmaatregelen. U wordt dan in overleg overgeboekt naar een andere cursusdatum of krijgt op uw verzoek uw geld terug. Wij streven ernaar om een annulering wegens onvoldoende belangstelling uiterlijk 7 dagen voor de cursusdatum aan u te communiceren.
 11. Communicaties aan u over de geboekte cursus kunnen rechtsgeldig geschieden op het door u bij uw boeking ingevoerde e-mailadres.
 12. Restitutie van de cursusprijs bij annulering door de cursist of bij niet verschijnen vindt alleen plaats indien u zelf of wij een door uw annulering openvallende plaats tijdig door een andere betalende cursist hebben kunnen invullen. Bij overmacht aan uw kant (ziekte van u zelf of mensen die van u afhankelijk zijn, overlijden in uw directe omgeving; een en ander naar onze beoordeling) krijgt u uw geld niet terug, maar kunt u een vervangende cursus boeken met een kortingscode die wij u zullen toezenden. Deze vervangende cursus moet binnen 3 maanden geboekt worden; daarna vervalt de kortingscode. Onder overmacht verstaan wij nadrukkelijk niet uw keuze om persoonlijke of zakelijke belangen voor de cursus te laten gaan. Voor groepscursussen gelden afwijkende voorwaarden: de organisator is de overeengekomen cursusprijs altijd verschuldigd, ongeacht of het aantal afgesproken cursisten ook verschijnt. 
 13. Annuleren van - of niet opkomen dagen bij - gratis cursussen geeft u geen recht op een nieuwe gratis cursus, tenzij sprake is van overmacht zoals hiervoor bedoeld.
 14. Wij geven cursussen op meerdere locaties. Bij de cursusomschrijving in onze webshop staat altijd de locatie waar de door u geboekte cursus gehouden wordt. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u op de juiste locatie verschijnt.
 15. Uitgegeven kortingscodes vervallen op een door ons bepaalde vervaldatum. De kortingscode kan ook vervallen worden verklaard als wij van mening zijn dat hiervan misbruik gemaakt wordt of gemaakt zou kunnen worden (bijv. doordat de code verspreid wordt buiten de doelgroep). Wij kunnen om niet volgeboekte cursussen te promoten een kortingscode uitgeven voor resterende plaatsen. Dit geeft andere cursisten die al geboekt hebben, geen recht op korting, noch voor dezelfde cursus noch voor een andere cursus, ook niet bij wijziging van de cursusdatum. 
 16. Wij kunnen u een gehele of gedeeltelijke restitutie aanbieden van een gedeelte van de cursusprijs als u zich aanmeldt, na het behalen van het certificaat, als burgerhulpverlener bij hartslagnu.nl. Indien dit aanbod van toepassing is, staat dit vermeld bij de betreffende cursus. Dit aanbod geldt alleen als u zich binnen 7 dagen na de cursusdatum aanmeldt als burgerhulpverlener bij hartslagnu.nl en daarbij een woonadres binnen de gemeente Amersfoort vermeldt, binnen die 7 dagen na de cursusdatum een mail stuurt aan databeheer@reanimatienetwerk-amersfoort.nl waarin u meldt zich te hebben aangemeld en u de oorspronkelijke cursusprijs via IDEAL betaald heeft. Voor herhalingscursussen geldt ook dat u ook restitutie krijgt onder de hiervoor vermelde voorwaarden als u een bestaande inschrijving als burgerhulpverlener verlengt door de geldigheidsdatum van uw certificaat aan te passen (1 jaar na de cursusdatum). Wij behouden ons het recht voor de uitbetaalde restitutie terug te vorderen indien u misbruik maakt van deze regeling (bijv. door u na ontvangst van de restitutie zonder geldige redenen – naar onze beoordeling - weer af te melden als burgerhulpverlener).  Dit aanbod is onder voorwaarde van voldoende aan ons beschikbare subsidiegelden van de gemeente Amersfoort. Wij communiceren via onze websites als deze gelden op zijn.
 17. Het volgen van een cursus geeft u niet automatisch recht op een diploma/certificaat. U dient naar het oordeel van de instructeur(s) te demonstreren dat u de materie theoretisch en praktisch voldoende beheerst om in een noodsituatie adequaat hulp te kunnen verlenen aan een slachtoffer met een plotselinge hartstilstand. Om te kunnen leren reanimeren moet u op uw knieën kunnen zitten en uw gewicht op uw polsen kunnen zetten. Kunt u dit tijdens de cursus (tijdelijk) niet, dan kunt u wel aan de cursus meedoen om de principes te leren, maar kunnen wij u geen diploma/certificaat verstrekken. Kan de instructeur om welke (technische of andere) reden dan ook uw vaardigheden niet beoordelen, dan kunnen wij u geen certificaat geven.
 18. Onze cursussen zijn gericht op het worden van burgerhulpverlener. De cursusinhoud is daar ook op afgestemd. Na afloop van de cursus vragen wij u of de deelnemers aan een groepscursus zich aan te melden als burgerhulpverlener. Dit is niet verplicht.
 19. Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze cursusadministratie ten behoeve van de controle op de geldigheid van de afgegeven certificaten en om u tijdig te informeren over de afloop van uw certificaat. Wij kunnen u herinneringen sturen om een herhalingscursus te volgen. 
 20. Wij nemen uw persoonsgegevens op in het Cosy-systeem van de ERC/Nederlandse Reanimatieraad. Wij doen dit om de geldigheid van de bevoegdheid van onze instructeurs te handhaven en om electronische certificaten aan cursisten uit te geven. Indien wij om welke reden dan ook geen digitaal certificaat van de Nederlandse Reanimatieraad kunnen uitgeven, geven wij een eigen certificaat aan de cursist uit, waarin staat dat u volgens de normen van de Nederlandse Reanimatieraad met succes een cursus heeft afgerond.
 21. Wij kunnen u na afloop van een cursus vragen of wij u mogen aanmelden als burgerhulpverlener bij HartslagNu of uw cursusdatum aan te passen. Daarvoor vragen wij u een presentielijst in te vullen en uw handtekening te zetten. U machtigt ons op deze wijze uw persoonsgegevens in te voeren in het systeem van HartslagNu. U ontvangt van HartslagNu een bevestiging en inloggegevens als u nog geen account heeft. Met deze inloggegevens kunt u uw eigen gegevens bewerken en/of verwijderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens.   
 22. Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel en niet verstrekken aan derden, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. 
 23. U dient in principe (tenzij wij met u hierover andere afspraken maken) zelf de (nieuwe) geldigheidsdatum van uw reanimatiecertificaat aan te passen in het oproepsysteem voor burgerhulpverleners.
 24. Voor speciaal georganiseerde groepscursussen gelden specifieke aanvullende voorwaarden. Deze worden de organisator tevoren toegezonden in het aanbod of offerte.
 25. Voor online cursussen gelden aanvullende voorwaarden over de beschikbaarheid van een (specifieke) reanimatiepop en geschikte apparatuur. U dient te beschikken over een goed werkende internet verbinding. U dient bereid te zijn zo nodig software te installeren op uw apparatuur en toestemming te geven voor het gebruik van camera, microfoon en/of andere middelen. Bij online cursussen is het verplicht vooraf te oefenen en theorie te bestuderen. Dit wordt tijdens de cursus getoetst door de instructeur.
 26. Wij kunnen deze voorwaarden aanpassen. De nieuwste versie van onze voorwaarden zijn te vinden in onze webshop (www.reanimatiecursus-amersfoort.nl). De laatst gepubliceerde voorwaarden zijn van toepassing. Als wij de voorwaarden aanpassen tussen het moment dat u een cursus geboekt heeft en de cursusdatum, kunt u de cursus annuleren en krijgt u uw geld terug.
 27. Wij spannen ons in om zo hygiënisch mogelijk te werken. U bent echter zelf ook verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en die van anderen. Indien u ziekteverschijnselen vertoont, verzoeken wij u niet op de cursus te verschijnen. Wij verstrekken tijdens de cursus schoonmaakmiddelen (alcohol in een spuitfles en alcoholdoekjes). U bent er zelf voor verantwoordelijk deze te gebruiken voor en na het gebruik van de reanimatiepoppen en andere cursusmaterialen.
 28. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van zaken die u meebrengt naar de cursuslocatie of voor schade van welke vorm dan ook die u door, tijdens of als gevolg van de cursus heeft geleden, behoudens grove schuld of opzet van ons of van onze instructeurs/vrijwilligers. De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort werkt geheel met vrijwilligers. In geen geval is de Stichting tot hogere bedragen aansprakelijk dan uitgekeerd worden onder de van toepassing zijnde vrijwilligersaansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Amersfoort.
 29. Klachten over de cursus, het niet verstrekken van een certificaat of de gang van zaken tijdens de cursus verzoeken wij u eerst ter plaatse met de instructeur/cursusleider te bespreken. Bent u daarna nog niet tevreden, mail uw klacht dan naar bestuur@reanimatienetwerk-amersfoort.nl. Is er dan aan uw klacht nog steeds naar uw mening onvoldoende tegemoetgekomen, dan adviseren wij uw een klacht in te dienen bij de Hartstichting (wij zijn Reanimatiepartner van de Hartstichting).
 30. Wij behouden ons voor aanvullende toegangsvoorwaarden te stellen aan het deelnemen aan een cursus, bijv. op basis van overheidsmaatregelen of omdat wij dit verstandig vinden i.v.m. het beperken van besmettingen. Als u niet aan die voorwaarden wilt of kunt voldoen, kunt u niet deelnemen. Als wij deze toegangsvoorwaarden bekend maken nadat u heeft geboekt en betaald, kunt u uw cursusgeld terugkrijgen. U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om besmetting bij u zelf en anderen te voorkomen.

Versie 24 oktober 2023